ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poučení o základních zásadách zpracování osobních údajů – poskytování služeb realitní kanceláře
  1. Poskytovatel, realitní kancelář RealHypo, zastoupená Ing. Zdeňkem Pospíšilíkem, IČ 45484104 a Ing. Hanou Pospíšilíkovou, IČ 64491625, vystupuje jako správce osobních údajů, tj. osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Zaručuje zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), na zajištění práv subjektu údajů.
  2. Osobní údaje Účastníka poskytnuté před nebo po uzavření smlouvy o zprostředkování realitních služeb (dále jen Smlouva) a v její souvislosti, budou Poskytovatelem, jako správcem, uchovávány a zpracovávány za účelem uzavření Smlouvy a jejího následného plnění a v souvislosti se Smlouvou. Právním důvodem pro poskytnutí a zpracování osobních údajů Účastníka je jednak plnění Smlouvy, přičemž bez poskytnutí těchto údajů by nebyly umožněna identifikace smluvních stran a realizace podmínek Smlouvy (pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti, sepsání rezervační smlouvy, kupní smlouvy, zprostředkování spotřebitelského úvěru, pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek nových projektů apod.), jednak oprávněný zájem Poskytovatele a/nebo Účastníka a jednak plnění zákonných povinností Poskytovatele uložených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, účetnictví a daňových povinností aj. Zpracování osobních údajů Účastníka může být též umožněno na základě souhlasu Účastníka v rozsahu podle souhlasu.
  3. Poskytnuté osobní údaje Účastníka bude Poskytovatel zpracovávat pro daný účel po celou dobu trvání Smlouvy a dále po dobu nejméně 4 roky podle zákona o účetnictví, a to zejména po účely vymáhání a kontroly plnění Smlouvy. Poskytovatel osobní údaje nebude nadále zpracovávat a zničí je v souladu s právními předpisy po splnění všech účelů a potřeb, pro které byly osobní údaje poskytnuty.
  4. Pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů je Hana Pospíšilíková.
  5. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje Účastníka dále poskytnout osobám vykonávajícím pro Poskytovatele právní a účetní služby, spolupracujícím realitním makléřům, hypotečním poradcům; zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové nebo IT služby; společnosti Google a DALTEN media s.r.o. (provozovateli našich stránek pod značkou Realhypo) za účelem plnění povinností podle obecně závazných právních předpisů. Poskytovatel nezamýšlí předat osobní údaje Účastníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám mimo rozsah oprávněných zájmů Poskytovatele či Účastníka anebo souhlasu Účastníka s takovým předáním, a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu předání.
  6. Účastník má právo přístupu k osobním údajům, včetně práva na opravu, výmaz již nepotřebných osobních údajů. popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Poskytovatel je povinen při uplatňování práv Účastníkovi poskytovat součinnost. Ohledně přístupu k osobním údajům Účastník kontaktuje Poskytovatele na adrese či telefonu uvedeném v hlavičce těchto zásad, případně prostřednictvím dalších údajů uvedených na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Kontakty.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo Účastníkem – ve Smlouvě/specifikaci služeb aj., případně dalšími osobami, které mají svou účast na plnění Smlouvy – banka, advokát apod. Realitní kancelář RealHypo je jediným vlastníkem informací shromážděných na těchto stránkách. Údaje Účastníka nebudou bez souhlalsu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné osobě, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku. Poskytovatel má právo si ověřit pravdivost a přesnost poskytnutých údajů nebo požadovat po Účastníkovi doložení těchto údajů.
  2. Zpracovány budou zejména následující osobní údaje Účastníka, v nezbytně nutném rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, kontakty – telefon, email
  3. V případě komunikace mezi Účastníkem a Poskytovatelem prostřednictvím různých kanálů – emailu, formulářů bude docházet ke zpracování osobních údajů Účastníka spolu s pořízením záznamů o proběhlé komunikaci, čímž dojde k oprávněnému zájmu Poskytovatele a z důvodu průkaznosti též Účastníka. Toto zpracování je možné bez souhlasu Účastníka za účelem vyřízení požadavků Účastníka ve vztahu ke Smlouvě či objednávce služeb. Záznamy Poskytovatel uchovává po dobu nezbytně nutnou a prostředky s potřebným zabezpečením.
  4. Internetové stránky Poskytovatele dostupné z https://realhypo.cz používají „cookies“ a další běžné technologie, které ukládají malé množství dat do zařízení Účastníka, aby umožnily sběr určitých informací z webového prohlížeče. Děje se tak se souhlasem Účastníka za účelem rozpoznání zařízení Účastníka, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Účastník bere na vědomí, že tyto technologie usnadňují přihlašování internetových stránek a poskytují Poskytovateli informace pro jejich možné vylepšení pro jejich pohodlnější užívání ve Vašem zájmu. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, lze nalézt na internetových stránkách www.allaboutcookies.org. Účastník je oprávněn nastavit zařízení/prohlížení tak, že cookies budou zakázány.
  5. Osobní údaje Účastníka mohou být v nezbytném rozsahu předány třetím osobám, zpracovatelům, zajišťujícím pro Správce plnění smluvních či zákonných povinností, včetně subjektů vymáhající pohledávky Poskytovatele. Poskytovatel zpracovatele smluvně zaváže k zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby byly splněny podmínky Nařízení, zejména aby osobní údaje zpracovatel použil pouze pro stanovený účel.
  6. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel může v průběhu plnění Smlouvy kdykoli požádat Účastníka o souhlas se zpracováním osobních údajů (např. cookies na webu Poskytovatele). Účastník udělí souhlas zásadně formou samostatného písemného prohlášení či jinou vhodnou formou, vždy však dobrovolně.
  7. Účastník bere na vědomí, že je oprávněn svůj poskytnutý souhlas písemně odvolat svým výslovným prohlášením učiněným v písemné formě a dodaným prokazatelně Poskytovateli (poštou nebo osobně na kontaktním místě Poskytovatele). Poskytnutá emailová adresa Účastníka se používá k zasílání informací a aktualizací týkajících se poptávky, občasným firemním sdělením a nabídek nových projektů. Účastník má kdykoliv možnost odhlásit se od přijímání budoucích emailů.
  8. Používáním stránek Poskytovatele souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.
 3. Kontaktní informace

  V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese: Olomoucká 3199/1a, 796 01 Prostějov, email: info@realhypo.cz. Případně se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Hana Pospíšilíková, email: pospisilikova.hana@gmail.com.